spot_img

Tańsze ciepło dla ngo, szkół, instytucji kultury, przychodni…

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 3)

Szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, organizacje pozarządowe nie przyłączone do sieci ciepłowniczej lub gazowej również będą mniej płacić za ciepło. Aby z tej ulgi skorzystać, powinny złożyć wnioski.

Kilka dni temu weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przewiduje ona m.in stosowanie od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 roku tzw. średniej ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą dla tzw. podmiotów wrażliwych, które nie są gospodarstwami domowymi.

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 4)

Uwaga! Ustawa nie dotyczy tych podmiotów wrażliwych, które korzystają z ogrzewania gazowego z sieci (w Tarnowskich Górach głównie z PGNiG i Tauron). One otrzymają pomoc w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Pełna lista uprawnionych do ubiegania się o dodatek określona w ustawie:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Uwaga! Dodatek ten przysługuje jeżeli wymienione podmioty spełnią określone poniżej warunki:

 • ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • mają siedzibę oraz prowadzą działalność na terenie Polski.
 • dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów.

Aby korzystać ze średniej ceny z rekompensatą, należy do 21 dni od nabycia uprawnień do stosowania takiej ceny złożyć sprzedawcy ciepła wniosek i oświadczenie

 • o spełnieniu warunków pozwalających zastosować średnią cenę z rekompensatą,
 • z danymi, które pozwolą oszacować ilość ciepła w ww. okresie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu oraz dokumenty zakupu paliwa będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku,
 • dokumenty dotyczące zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Wniosek (podpisany przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu) można składać do 30 listopada 2022 r.

Wzory wniosków, oświadczeń, wzory wypełnienia, arkusze kalkulacyjne dostępne są tu: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Treść Ustawy dostępna jest tu: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196701.pdf

Wszelką pomocą, również w przygotowaniu dokumentów, wyjaśnianiu wątpliwości służy ekodoradca tarnogórskiego Urzędu Miejskiego Pan Marek Stebnicki, w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Urzędzie Miejskim, ul. Sienkiewicza 2, pokój 74, telefon: 32 39 33 649.

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 5)

Get in Touch

spot_imgspot_img

Get in Touch

0FaniLubię
3,911ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Latest Posts