spot_img

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii i żywności

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 3)

4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jest to nowe świadczenie, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu:

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 4)
 • nie przekracza kwoty 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
 • nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Należy pamiętać, że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Dodatek osłonowy będzie wynosił rocznie:

 • 400 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 600 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,
 • 850 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,
 • 1150 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób,

a w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa  w art. 27a  ust. 1  ustawy  z dnia  21 listopada  2008 r.  o wspieraniu  termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), będzie wynosił rocznie:

 • 500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 750 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,
 • 1062,50 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,
 • 1437,50 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka za złotówkę” polegająca na przyznaniu prawa do dodatku w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Jeżeli kwota dodatku osłonowego ustalona z uwzględnieniem w/w zasady jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wypłata dodatku będzie realizowana w dwóch wariantach:

 • jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. – dodatek będzie wypłacony w dwóch ratach: pierwsza rata do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na  potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można składać od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma ePUAP – /skrytka/mopstg/). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wnioski w formie papierowej będzie można składać:

 • osobiście w punkcie obsługi klienta w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 – wejście A;

w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00

 • pozostawiając w urnach znajdujących się w:
  • Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 4
  • Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2
  • siedzibach MOPS przy:
   • Janasa 9
   • Strzybnickiej 3,
   • Piastowskiej 8,
   • Grzybowa 211.

Wybierając tą opcję prosimy pamiętać o włożeniu wniosku do koperty opatrzonej podpisem „Dodatek osłonowy”.

 • wysyłając pocztą na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Ul. Janasa 9
  42-612 Tarnowskie Góry

Druki wniosków będą dostępne w placówkach MOPS lub do pobrania poniżej:

Ważne!

Jeżeli Państwo posiadają adres poczty elektronicznej prosimy o wpisanie go we wniosku. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, a informacja o jego przyznaniu  wysłana zostanie na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku pozostaje w aktach sprawy, a strona może odebrać ją osobiście.

W przypadku trudności związanych z wypełnieniem lub złożeniem wniosku prosimy o kontakt  z pracownikiem socjalnym, w jednym z poniższych punktów terenowych:

 1. Piastowska 8, tel. 32 285 78 39, tel. 32 380 01 23
 2. Wyszyńskiego 135,  tel. 32 384 13 74
 3. Grzybowa 211, tel. 32 285 27 25
 4. Strzybnicka 3, tel. 32 390 40 32
 5. Bytomska 15, tel. 32 285 59 70, tel. 32 768 97 11

Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 5)

Get in Touch

spot_imgspot_img

Get in Touch

0FaniLubię
3,911ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Latest Posts